Rekisteriseloste FirstBeat

HYVINVOINTIANALYYSI-PALVELUN REKISTERISELOSTE / KROPPANI OY 
Henkilötietolain 10 §:n ja 24 §:n mukainen rekisteriseloste koskien Kroppani Oy:ntoteuttamaa Hyvinvointianalyysi-palvelua, jossa tietoja käsitellään Firstbeat Technologies Oy:n Hyvinvointianalyysi-verkkopalvelussa. 
REKISTERINPITÄJÄ JA TIETOJEN KÄSITTELIJÄ
Kroppani Oy y-tunnus 2297418-0, Laurintie 2, 61300 Kurikka
Firstbeat Technologies Oy (yritys- ja yhteisötunnus 1782772-5), käyntiosoite Yliopistonkatu 28 A, 40700 Jyväskylä (jäljempänä “Firstbeat”) toimii tietojen käsittelijänä Rekisterinpitäjän lukuun.
TERMIT
“Asiakas” on luonnollinen tai juridinen henkilö, jonka kanssa tehdyn sopimuksen perusteella Rekisterinpitäjä tuottaa Hyvinvointianalyysi-palvelun Asiakkaan määrittämien Mitattavien mittaus- ja muita henkilötietoja käyttäen. Tyypillisessä tilanteessa Asiakas on työnantaja, jonka työntekijät ovat Mitattavia. Asiakas voi olla myös itse Mitattava.
“Mitattava” on luonnollinen henkilö, jolle Rekisterinpitäjä tuottaa Hyvinvointianalyysipalvelun käyttäen Mitattavan sykemittaustietoja sekä muita henkilötietoja.
YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Rekisterinpitäjään voi ottaa yhteyttä rekisteriä koskevissa asioissa info@kroppani.com Yhteyshenkilönä tietosuoja-asioissa toimii Pasi Haapoja.  
 
HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietojen käyttötarkoitus on mitattavalle tehtävä analyysi hyvinvoinnin eri osaalueista käyttäen mitattavan sykemittaustietoja. 
HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Mittauksiin liittyvät henkilötiedot säilytetään palvelukonseptiin kuuluvia mahdollisia seurantamittauksia varten 18 kuukautta viimeisen mittauksen jälkeen, minkä jälkeen ne poistetaan. Jos Mitattava on antanut erillisen suostumuksensa pitempiaikaiseen säilytykseen, henkilötietoja voidaan säilyttää myös pitempään. 
KUVAUS REKISTERÖITYJEN RYHMÄSTÄ
Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja Mitattavista. Tyypillisessä tapauksessa Mitattavan edustama organisaatio, kuten työnantaja, on Rekisterinpitäjän Asiakas ja Asiakas määrittää ketkä ovat Mitattavia.
KUVAUS TIETOLÄHTEISTÄ
Asiakas toimittaa Rekisterinpitäjälle kunkin Mitattavan sähköpostiosoitteen. Muut tiedot saadaan palvelun toimittamista varten Mitattavalta itseltään verkkopalvelun kautta sekä
mittalaitteita käyttämällä. Rekisterinpitäjä saattaa lisäksi kerätä tietoja Mitattavilta palvelun käytön yhteydessä tai muulla tavoilla.]  
KUVAUS REKISTERÖITYIHIN LIITTYVISTÄ TIEDOISTA
 
Henkilörekisteri sisältää Hyvinvointianalyysi-palvelun Mitattavista osittain tai kokonaan seuraavia tietoja: • Etu- ja sukunimi • Syntymäaika, sukupuoli, pituus, paino • Aktiivisuusluokka, maksimi- ja minimisyke, maksimaalinen hapenottokyky  • Käyttöliittymässä asetettu kieli • Tietoja pitkäaikaisista sairauksista ja lääkityksestä • Sykemittaustietoja sekä mittausajan päiväkirjamerkintöjä, kuten alkoholin käyttö, lyhytaikaiset sairaudet ja lääkitys, merkintöjä yksittäisistä tapahtumista • Yhteystietoja, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero • Tietoja työnantajasta, kuten työnantajan nimi, yhteystiedot ja henkilöstöryhmä • Tietoja palvelun käytöstä • Analyysin tuloksena Mitattavalle luotu raportti
 
KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PÄÄPERIAATTEISTA
Rekisterinpitäjä suojaa keräämänsä henkilötiedot siten, etteivät muut kuin Rekisterinpitäjän määrittelemät henkilöt tai tietojen käsittelijät voi käsitellä niitä ja että tietoja käsitellään vain liittyen työtehtäviin.  
Siltä osin, kun tietoja käsitellään Firstbeatin järjestelmissä, Firstbeat vastaa omalta osaltaan rekisterin suojauksesta. 
TIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Henkilötiedot säilytetään ainoastaan Rekisterinpitäjän tai Firstbeatin hallinnoimissa järjestelmissä. Henkilötietoja ei luovuteta ilman Mitattavan suostumusta Rekisterinpitäjän tai sen nykyisten tai tulevien konserniyhtiöiden ulkopuolelle siten, että tiedot olisivat tunnistettavissa yksittäistä käyttäjää koskeviksi muissa kuin seuraavissa poikkeustilanteissa: lain tai viranomaismääräyksen velvoittamana, tuomioistuimen määräyksestä tai jos se on muuten tarpeen lain, verkkopalveluiden käyttöehtojen tai hyvän tavan epäiltyjen loukkausten estämiseksi tai selvittämiseksi taikka rekisterinpitäjän tai kolmansien oikeuksien suojaamiseksi. 
Rekisterinpitäjä ei luovuta Mitattavasta tallennettuja henkilötietoja Asiakkaalle. Asiakkaalle toimitetaan ainoastaan keskiarvotietoja Mitattavien hyvinvoinnista. Keskiarvotietoja ei toimiteta, jos Mitattavien määrä on niin pieni, että yksittäisen Mitattavan tiedot olisivat tunnistettavissa keskiarvoista.
 
 
REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Mitattavalla on oikeus tarkastaa ja korjata tai vaatia korjattavaksi virheellisiä henkilötietojansa. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa. 
Mitattavalla on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn ja vaatia henkilötietojen poistoa palvelusta tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. 
Tarkastus-, korjaus- ja poistopyynnöt on osoitettava henkilökohtaisesti Rekisterinpitäjälle taikka allekirjoitetulla kirjeellä tai vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla henkilörekisteriä hoitavalle henkilölle, jotta voidaan varmistaa pyynnön tekijän oikeus pyyntöön. Pyynnön voi tehdä sähköpostitse, mikäli käytetään palvelun käytön yhteydessä rekisteröityä sähköpostiosoitetta.
Tätä rekisteriselostetta on viimeksi muutettu 3.5.2018 Rekisterinpitäjä seuraa tietosuojaa koskevan lainsäädännön sekä viranomaisohjeiden muutoksia sekä kehittää palvelun toimintaa, ja varaa siksi oikeuden päivittää tätä selostetta.